لیست دوره های حضوری

مدیریت خرید و تدارکات
 1. اصول کارپردازی عمومی و تخصصی
 2. مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها
 3. روش های علمی انتخاب بهینه و خرید ماشین آالت و تجهیزات 
 4. اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان
 5. برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات
 6. اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 7. مدیریت زنجیره تامین SCM
 8. تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین مبتنی بر استاندارد 2007:28001 I
 9. اصول طراحی و تهیه در خواست پیشنهاد RFP
 10. اصول انبار داری و مدیریت انبار
 11.  کدینگ کالا
 12. اینکوترمز 2010

 

مدیریت فروش و مشتری
 1. مدیریت استراتژیک بازاریابی
 2. مدیریت استراتژیک بازاریابی
 3. بازاریابی و مدیریت بازار
 4. برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثر بخش
 5. بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی
 6. تکنیک های تله مارکتینگ
 7. مدیریت فروش
 8. ساخت نام تجاریManagement Brand
 9. اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 10. توسعه مهارتهای فروش حرفه ای
 11. روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی
 12. مهندسی فروش و فروش های حضوری
 13. مدیریت شکایت مشتریان CSM بر اساس 2010:10002 ISO
 14. مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 15. پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM مبتنی بر استاندارد 2004:ISO10004
 16. مدیریت تحلیل داده ها مبتی بر استاندارد راهنمای ISO10017
 17. روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
 18. سمینار طرح تکریم ارباب رجوع
 19. حقوق اسناد تجاری
 20. حقوق قراردادها
 21. ابعاد حقوقی پیمان
 22. اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی
 23. اصول اداره جلسات مذاکره با طرفهای خارجی به زبان انگلیسی
تکنیک های مهندسی در مدیریت
 1. دوره جامع ابزار های نوین مهندسی کیفیت
 2. طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP
 3. کنترل آماری فرآیندSPC
 4. فرآیند تایید قطعه تولیدی ppap
 5. تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA
 6. تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
 7. مدیریت هزینه های کیفیت COQ
 8. توسعه عملکرد کیفیت QFD
 9. تکنیک های حل مسئله solving problem
 10. طراحی آزمایش ها DOE
 11. خطا ناپذیر سازی YOKE POKA
 12. مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد 2003:2 1001 ISO
 13. ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری M.U.E
 14. بهبود مستمر فرآیند CIP
 15. سطح نقص صفر DEFECT ZERO
 16. متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول)plan Survey - SQA)
 17. فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد 2003:10017 TR / ISO
 18. ابزار های هفتگانه آماری
 19. آمار توصیفی
 20. آمار استنباطی
 21. آشنایی با آمار مهندسی
 22. روش های نمونه گیری و بازرسی
 23. آشنایی با نرم افزار های آماری statistica__ spss __ Minitab
 24. اقتصاد مهندسی و ازریابی طرح ها
 25. ظرفیت سنجی خطوط تولید بر اساس مطالعه کار و زمان
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
 1. ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007:18001 ohsas
 2. سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد 2007:18001 ohsas تحت اعتبار IRCA
 3. کنترل عملیات ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی در HSEوIMS
 4. مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS - HSE
 5. سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست MS - HSE
 6. مدیریت HSE پیمانکاران - ایمنی پروژه
 7. دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست
 8. آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استاندارد های 2000:15544 ISO و 1999:13702 ISO
 9. تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ،جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی ASSESSMENT RISK
 10. تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17777:2000
 11. مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP
 12. بیماری های ناشی از کار و درمان آن
 13. ارتقا سلامت جسمانی کارکنان در محیط کار
 14. تغذیه و رژیم درمانی
 15. پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی
 16. بیماری های شایع اسکلتی و عضلانی در محیط کار
 17. پایش سلامت با دستگاه پیکرسنج (INBODY)
 18. بیماری های مزمن غیرواگیر (در دوران بازنشستگی)
 19. ارگونومی عمومی و حرکات اصلاحی
 20. آشنایی با اهمیت ورزش (در دوران بازنشستگی)
مدیریت منابع انسانی
 1. مدیریت منابع انساني HRM
 2. مدیریت عملكرد
 3. مدیریت عملكردویژه فعالیت هاي تولیدي وصنعتي
 4. مدیریت عملكردویژه فعالیت هاي پژوهشي وتحقیقاتي
 5. مدیریت عملكرد ویژه فعالیت هاي ستادي وخدماتي
 6. ارتقاء مهارت هاي رهبري
 7. مهارت های زندگی
 8. اصول برقراری ارتباط موثر
 9. مدیریت كار گروهي و تشكیل جلسات
 10. آشنایی با متدولوژی D8
 11. مدیریت زمان
 12. مربی گری
 13. ارزیابي وپرورش استعدادها
 14. طراحي مدل شایستگي سازماني )شایسته سالاری (
 15. برنامه ریزي جانشیني-تشریح مباني ومفاهیم
 16. طراحي مدل ارزیابي وسنجش مهارت ها
 17. طراحي مدل تست مهارت هاي ذهني
 18. طراحي مدل تست مهارت هاي ادراكي وارتباطي
 19. طراحي مدل تست مهارت هاي رهبري
 20. طراحي مدل تست مهارت هاي كار تیمي
 21. طراحي مسیر رشدشغلي كاركنان -كارراهه شغلي
 22. مدیریت خلاقیت- شناسایي نبوغ وبرنامه ریزي رشد
 23. كلینیك حل مسئله ونقش آن در مدیریت ابهام در تصمیم گیري ها
 24. مدیریت حقوق ودستمزد
 25. مدیریت كارگزیني وپرسنلي
 26. مدیریت فرهنگ سازماني
 27. باز خور360درجه
 28. سمینار الگوهاي مدیریت مشاركتي
 29. سمینار نظام پیشنهادات
 30. ابزارهاي مدیریت موثر آموزش مبتني براستاندارد1999:ISO10015
 31. متدولوژي جدید نیاز سنجي آموزش
 32. الگوهاي ارزیابي اثربخشي آموزش
مدیریت استراتژیک
 1. سمینار هدف گذاری استراتژیک
 2. مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک
 3. جاری سازی استراتژی های با استفاده ازbsc
 4. ابزارهای تجزیه وتحلیل عوامل داخلی وخارجی
 5. مدیریت تغییروتحول سازمانی
 6. مدیریت ریسک استراتژی ها
 7. ارزیابی عملکرد استراتژیک
 8. تدوین اثربخش طرح تجاریplan business
 9. مدل های انتقال تکنولوژی
 10. قراردادهای انتقال تکنولوژی
 11. ممیزی و ارزیابی تکنولوژی
 12. مدیریت دانش
 13. سازمان های یادگیرنده
 14. نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیرTPM
 15. قابلیت اطمینان
 16. مهندسی ارزش VE
 17. نظام آراستگی محیط کارS5
 18. مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استاندارد2009:ISO31000
تعالی سازمان
 1. تشریح معیار های مدل2010-EFQM
 2. سمینار آشنایی با تغییرات مدل سرآمدی2010-EFQM
 3. تربیت ارزیاب بر اساس مدل2010-EFQM
 4. خود ارزیابی بر اساس مدل2010-EFQM
 5. متدولوژی های اولویت بندی و مدیریت پروژه های بهبود
 6. تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی
 7. رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی
 8. مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی
 9. مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی سازمانی
 10. مدیریت منابع انسانی در مدلEFQM
 11. مدیریت زنجیره تامین در مدل EFQM
 12. مدیریت مالی در مدلEFQM
 13. مدیریت دارایی های فیزیکی در مدلEFQM
 14. مدیریت تکنولوژی در مدلEFQM
 15. مدیریت اطلاعات در مدلEFQM
 16. مدیریت دانش در مدلEFQM
 17. مدیریت بهبود فرایند ها در مدل EFQM
 18. مدیریت ارتباط با مشتری در مدل EFQM
مدیریت کیفیت
 1. مهندسی مجدد فرآیند ها BPR
 2. مدیریت فرآیندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی
 3. تفكر سیستمي
 4. تكنیك هاي ارتقاء بهره وري
 5. نظام آراستگی محیط کار 5S
 6. مدیریت جامع كیفیت TQM
 7. جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC
 8. بهینه کاوي سیستماتیك Benchmarking
 9. آشنایی مدل servqual شاخصی برای ارزیابی خدمات
 10. مدیریت پروژه مبنتی بر استاندارد 2003:10006 ISO
 11. راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2001:10013:TR/ISO
 12. آشنایی با ارزیابی مالی برند ISO10668
 13. تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد 2008:9001 ISO
 14. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2008:9001 IS0
 15. سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2008:9001 ISO تحت اعتبار IRCA
 16. مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2009:9004 ISO
 17. تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد 2006:10014 ISO
 18. فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد 2006:10014 ISO
 19. به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد 2009:16949 TS/ISO
 20. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد 2009:16949 TS / ISO
 21. تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 22. ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 23. سر ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS تحت اعتبار IEMAو IRCA
 24. سیستم كنترل مدیریت
 25. ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد 2010:29001 TS/ISO
 26. تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005:22000 ISO
 27. ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005:22000 ISO
 28. سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد 2005:22000 ISO
 29. راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات آموزشی 2007:IWA2
 30. راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی 2005:IWA4
 31. دوره جامع تربیت مشاوره سیستم مدیریت کیفیت
دپارتمان اداری مالی قراردادها
 1. صول و مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)
 2. دوره جامع فیدیک- قراردادهای عمرانی بین المللی
 3. اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی
 4. اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی
 5. اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها
 6. قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار
 7. حقوق قرادردادها
 8. ابعاد حقوقی پیمانها
 9. آشنایی با قوانین و مقررات مالی
 10. مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن
 11. حقوق کار و تامین اجتماعی
 12. آنالیز قیمت
 13. نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معاملات دولتی
 14. حقوق مالکیت فکری
 15. حقوق تجارت
 16. حقوق اسناد تجاری
 17. سمینار اصلاح الگوی مصرف
 18. قانون مدیریت خدمات کشوری
 19. مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی
 20. اصول مکاتبات اداری
 21. آموزش روسای دفاتر مدیران
 22. اصول آداب، تشریفات و پذیرایی
 23. اصول حسابداری
 24. استانداردهای حسابداری
 25. حسابداری حقوق و دستمزد
 26. حسابداری مالیاتی
 27. حسابداری مدیریت
 28. صورت های مالی تلفیقی
 29. حسابداری مقدماتی
 30. حسابداری تکمیلی
 31. حسابداری شرکت ها
 32. حسابداری صنعتی
 33. حسابداری پیمانکاری
 34. بودجه بندی جامع
 35. بودجه ریزی عملیاتی
 36. اصول تنظیم و کنترل بودجه
 37. تجزیه و تحلیل صورت های مالی
 38. هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC
 39. مدیریت هزینه
 40. مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 41. مدیریت ریسک در سرمایه گذاری
مدیریت عمومی
 1. صول مدیریت وسرپرستي
 2. تفكرسیستمي
 3. تئوري هاي نوین سازمان ومدیریت
 4. سمینار مدیریت در هزاره سوم
 5. مدیریت تصمیم گیري
 6. تكنیك هاي تصمیم گیري براي مدیران
 7. فنون طرح ریزي ساختار سازماني
 8. سیستم كنترل مدیریت سمینار اخلاق در مدیریت
 9. مدیریت تحقیق وتوسعه
 10. مدیریت نوآوري
 11. كارآفریني
 12. تفكر اخلاق
 13. مدیریت بحران
 14. مدیریت زمان
 15. مدیریت روابط عمومي
مدیریت پروژه
 1. تكنیك ها ومهارت هاي ارزیابي وممیزي سازماني
 2. اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصیت شناسي مذاكره كننده
 3. تهیه گزارشات وسخنراني موثر
 4. سمینار آشنایي با استانداردهاي مدیریت پروژه
 5. مدیریت پروژه مبتني براستاندارد 2008:PMBOK
 6. مدیریت پروژه مبتني براستاندارد2003:ISO10006
 7. دوره جامع آمادگي PMP
 8. برنامه ریزي وكنترل پروژه
 9. تكنیك ارزش حاصله EV
 10. آشنایي با نرم افزار MSP
 11. آشنایي با نرم افزار primavera
 12. مدیریت ریسك درپروژه ها
 13. مدیریت تداركات وقراردادهاي پروژه
 14. بلوغ وتكامل مدیریت پروژه در سازمان هاي پروژه محور
 15. الگوهاي شایستگي مدیریت پروژه
 16. مدیریت سبد پروژه ها
 17. اخلاق حرفه اي در مدیریت پروژه ها
 18. آشنایي با مدل ملي تعالي پروژه -كسب آمادگي براي شركت در جایزه ملي مدیریت پروژه
 19. تكنیك ها ومهارت هاي ارزیابي وممیزي سازماني
 20. اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصیت شناسي مذاكره كننده
 21. تهیه گزارشات وسخنراني موثر
 22. سمینار آشنایي با استانداردهاي مدیریت پروژه
 23. مدیریت پروژه مبتني براستاندارد 2008:PMBOK
 24. مدیریت پروژه مبتني براستاندارد2003:ISO10006
 25. PMP دوره جامع آمادگي
 26. برنامه ریزي وكنترل پروژه
 27. EV تكنیك ارزش حاصله
 28. MSP آشنایي با نرم افزار
 29. primavera آشنایي با نرم افزار
 30. مدیریت ریسك در پروژه ها
 31. مدیریت تداركات وقراردادهاي پروژه
 32. بلوغ وتكامل مدیریت پروژه در سازمان هاي پروژه محور
 33. الگوهاي شایستگي مدیریت پروژه
 34. مدیریت سبد پروژه ها
 35. اخلاق حرفه اي در مدیریت پروژه ها
 36. آشنایي با مدل ملي تعالي پروژه -كسب آمادگي براي شركت در جایزه ملي مدیریت پروژه
دوره های ایمنی و آتش نشانی
 1. دوره آموزش عمومی یک روزه اطفای حریق
 2. دوره آموزش خودامدادی (اطفای حریق) امدادنجات فوریتهای پزشکی
 3. دوره آموزش مقدماتی اطفای حریق
 4. دوره آموزش نیروی حرفه ای وحرفه ای آتش نشانی (تربیت آتش نشان)
 5. دوره آموزش فوریتهای پزشکی
 6. دوره آموزش مدیریت بحران
 7. دوره تخصصی امدادونجات
 8. دوره تخصصی کاردرارتفاع
 9. دوره تخصصی عملیات آبرسانی
 10. دوره تخصصی فرماندهی عملیات
 11. دوره تخصصی عملیات نجات مسدوم درتصادفات
 12. دوره تخصصی سیستم های اعلام اطفای حریق
 13. دوره تخصصی موادخطرناک(hazmap)
 14. دوره تخصصی غواصی با عطای مدرک بین المللی
 15. دوره آموزشی ایمنی در انبار
 16. دوره آموزشی ایمنی درآزمایشگاه
 17. دوره آموزشی ایمنی در بیمارستان
 18. دوره آموزشی ایمنی حمل ونقل درکارگاه
 19. دوره آموزشی ایمنی برق
 20. دوره آموزشی ایمنی درساختمان
 21. دوره آموزشی ایمنی در آسانسور
 22. دوره آموزشی ایمنی کاربامواد شیمیایی