گروه مدیریت کیفیت

 

 

 

ردیف

عنوان دوره ها

مدت زمان دوره

هزینه برای هرنفر

زمان برگزاری

1

مهندسی مجدد فرایند ها BPR

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9 و 10 مهر

2

مدیریت فرایندها و اندازه گیری اثربخشی و کارآیی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9 و 10 مهر

3

تفكر سيستمي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9 و 10 مهر

4

تكنيك هاي ارتقاء بهره وري

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9 و 10 مهر

5

نظام آراستگی محیط کار 5S

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9 و 10 مهر

6

مديريت جامع كيفيت TQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11 و 12 مهر

7

جاری سازی استراتژی ها با استفاده از BSC

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11 و 12 مهر

8

بهينه کاوي سيستماتيك Benchmarking

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11 و 12 مهر

9

آشنایی  مدل servqual شاخصی برای ارزیابی خدمات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11 و 12 مهر

10

مدیریت پروژه مبنتی بر استاندارد ISO 10006:2003

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11 و 12 مهر

11

راهنمایی برای تهیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO/TR:10013:2001

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16 و 17 مهر

12

آشنایی با ارزیابی مالی برند ISO10668

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16 و 17 مهر

13

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی براستاندارد ISO 9001:2008

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16 و 17 مهر

14

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد IS0  9001:2008

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16 و 17 مهر

15

سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO  9001:2008  تحت اعتبار IRCA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16 و 17 مهر

16

مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18 و 19 مهر

17

تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت  مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18 و 19 مهر

گروه مدیریت کیفیت

ردیف

عنوان دوره ها

طول دوره ها

هزینه

زمانبندی

18

فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18 و 19 مهر

19

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18 و 19 مهر

20

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد  ISO / TS 16949:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18 و 19 مهر

21

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20 و 21 مهر

22

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20 و 21 مهر

23

سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO  9001:2008  تحت اعتبار IRCA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20 و 21 مهر

24

مدیریت موفقیت پایدار سازمان با رویکردمدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9004:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20 و 21 مهر

25

تحقق منافع مالی و اقتصادی سیستم مدیریت کیفیت  مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20 و 21 مهر

26

فنون ارزیابی و اندازه گیری بلوغ سازمانی مبتنی بر استاندارد ISO 10014:2006

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23 و 24 مهر

27

به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خود رو مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23 و 24 مهر

28

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو مبتنی بر استاندارد  ISO / TS 16949:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23 و 24 مهر

29

تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23 و 24 مهر

30

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23 و 24 مهر

31

سر ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS  تحت اعتبار  IEMAو IRCA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25 و 26 مهر

32

سيستم كنترل مديريت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

27 و 28 مهر

33

ممیزی  داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 29001:2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

27 و 28 مهر

34

تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره

2روزکامل 16

1.500.000 تومان

27 و 28 مهر

ردیف

عنوان دوره ها

طول دوره ها

هزینه

زمانبندی

35

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

27 و 28 مهر

36

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی در زنجیره تامین صنایع غذایی مبتنی بر استاندارد ISO 22000:2005

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

37

راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های خدمات آموزشی IWA2:2007

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

38

راهنمای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های دولتی IWA4:2005

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

39

دوره  جامع تربیت مشاوره سیستم مدیریت کیفیت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

c اداری مالی قراردادها b

40

اصول و مفاهیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

41

دوره جامع فیدیک- قراردادهای عمرانی بین المللی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1 و 2 آبان

42

اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3 و 4 آبان

43

اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3 و 4 آبان

44

اصول، قوانین و مقررات مالی پیمان و شرایط عمومی قراردادها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3 و 4 آبان

45

قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط بین کارفرما و پیمانکار

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3 و 4 آبان

46

حقوق قرادردادها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7 و 8 آبان

47

ابعاد حقوقی پیمانها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7 و 8 آبان

48

آشنایی با قوانین و مقررات مالی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7 و 8 آبان

49

مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7 و 8 آبان

49

حقوق کار و تامین اجتماعی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آبان

50

آنالیز قیمت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آبان

51

نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معاملات دولتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آبان

52

حقوق مالکیت فکری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آبان

53

حقوق تجارت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آبان

54

حقوق اسناد تجاری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11و 12آبان

55

سمینار اصلاح الگوی مصرف

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11و 12آبان

56

قانون مدیریت خدمات کشوری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11و 12آبان

57

مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11و 12آبان

58

آموزش روسای دفاتر مدیران                                  

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

11و 12آبان

59

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آبان

60

مدیریت هزینه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آبان

61

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آبان

62

مدیریت ریسک در سرمایه گذاری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آبان

63

اصول آداب، تشریفات و پذیرایی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آبان

64

اصول حسابداری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

                    16و 17آبان              

65

استانداردهای حسابداری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آبان

66

حسابداری حقوق و دستمزد

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آبان

67

حسابداری مالیاتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آبان

68

حسابداری مدیریت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آبان

69

صورت های مالی تلفیقی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19آبان

70

حسابداری مقدماتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19آبان

71

حسابداری تکمیلی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19آبان

72

حسابداری شرکت ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19آبان

73

حسابداری صنعتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19آبان

74

حسابداری پیمانکاری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آبان

75

بودجه بندی جامع

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آبان

76

بودجه ریزی عملیاتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آبان

77

اصول تنظیم و کنترل بودجه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آبان

78

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آبان

ردیف

bمدیریت عمومیc

 

نام دوره ها

طول دوره ها

هزینه

زمانبندی

79

اصول مديریت وسرپرستي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

80

تفكرسيستمي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

81

تئوري هاي نوين سازمان ومديريت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

82

سمينار مديريت در هزاره سوم

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

83

مديريت تصميم گيري

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

84

تكنيك هاي تصميم گيري براي مديران

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24آبان

85

فنون طرح ريزي ساختار سازماني

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26آبان

86

سيستم كنترل مديريت سميناراخلاق در مديريت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26آبان

87

مديريت تحقيق وتوسعه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26آبان

88

مديريت نوآوري

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26آبان

89

كارآفريني

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26آبان

90

تفكراخلاق

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آبان

91

مديريت بحران

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آبان

92

مديريت زمان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آبان

93

مديريت روابط عمومي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آبان

cمدیریت پروژهb

ردیف

نام دوره ها

طول دوره ها

هزینه

زمانبندی

94

تكنيك ها ومهارت هاي ارزيابي ومميزي سازماني

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آبان

95

اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصيت شناسي مذاكره كننده

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2آذر

96

تهيه گزارشات وسخنراني موثر

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2آذر

97

سمينار آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2آذر

98

مديريت پروژه مبتني براستاندارد PMBOK:2008

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2آذر

99

مديريت پروژه مبتني براستانداردISO10006:2003

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2آذر

100

دوره جامع آمادگي PMP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6آذر

101

برنامه ريزي وكنترل پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6آذر

102

تكنيك ارزش حاصله EV

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6آذر

103

آشنايي با نرم افزار MSP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6آذر

104

آشنايي با نرم افزار primavera

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6آذر

105

مديريت ريسك درپروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و 8آذر

106

مديريت تداركات وقراردادهاي پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و 8آذر

107

بلوغ وتكامل مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و 8آذر

108

الگوهاي شايستگي مديريت پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و 8آذر

109

مديريت سبد پروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و 8آذر

110

اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آذر

111

تكنيك ها ومهارت هاي مدیریت پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آذر

112

اصول ،فنون وهنر مذاكره همراه با تست شخصيت شناسي مذاكره كننده

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آذر

113

تهيه گزارشات وسخنراني موثر

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آذر

114

سمينار آشنايي با استانداردهاي مديريت پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

9و 10آذر

115

مديريت پروژه مبتني براستاندارد PMBOK:2008

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13آذر

116

مديريت پروژه مبتني براستانداردISO10006:2003

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13آذر

117

دوره جامع آمادگي PMP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13آذر

118

برنامه ريزي وكنترل پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13آذر

119

تكنيك ارزش حاصله EV

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13آذر

120

آشنايي با نرم افزار MSP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آذر

121

آشنايي با نرم افزار primavera

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آذر

122

مديريت ريسك درپروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آذر

123

مديريت تداركات وقراردادهاي پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آذر

124

بلوغ وتكامل مديريت پروژه در سازمان هاي پروژه محور

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15آذر

125

الگوهاي شايستگي مديريت پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آذر

126

مديريت سبد پروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آذر

127

اخلاق حرفه اي در مديريت پروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آذر

128

آشنايي با مدل ملي تعالي پروژه 

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آذر

      

cدوره های ایمنی و آتش نشانیb

ردیف

عنوان دوره ها

طول دوره

هزینه

زمانبندی

129

دوره آموزش خودامدادی(اطفای حریق)-امدادنجات-فوریتهای پزشکی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17آذر

130

دوره آموزش مقدماتی اطفای حریق

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20آذر

131

دوره آموزش نیروی حرفه ای وحرفه ای آتش نشانی(تربیت آتش نشان)

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20آذر

132

دوره آموزش فوریتهای پزشکی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20آذر

133

دوره آموزش مدیریت بحران

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20آذر

134

دروه تخصصی امدادونجات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

135

دوره تخصصی کاردرارتفاع

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

136

دوره تخصصی عملیات آبرسانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

137

دوره تخصصی فرماندهی عملیات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

138

دوره تخصصی عملیات نجات مسدوم درتصادفات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

139

دوره تخصصی سیستم های اعلام اطفای حریق

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22آذر

140

دوره تخصصی موادخطرناک(hazmap)

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

141

دوره تخصصی غواصی با عطای مدرک بین المللی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

142

دوره آموزشی ایمنی در انبار

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

143

دوره آموزشی ایمنی درآزمایشگاه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

144

دوره آموزش عمومی یک روزه اطفای حریق

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

145

دوره آموزشی  ایمنی در بیمارستان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27آذر

146

دوره آموزشی  ایمنی حمل ونقل درکارگاه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آذر

147

دوره آموزشی  ایمنی برق

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آذر

148

دوره آموزشی  ایمنی درساختمان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آذر

149

دوره آموزشی  ایمنی در آسانسور

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آذر

150

دوره آموزشی  ایمنی کاربامواد شیمیایی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29آذر

bتعالی سازمانc

ردیف

نام دوره ها

طول دوره

هزینه

زمانبندی

151

سمینار آشنایی با تغییرات مدل سرآمدیEFQM-2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و4 دی

152

تربیت ارزیاب بر اساس مدلEFQM-2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و4 دی

153

خود ارزیابی بر اساس مدلEFQM-2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و4 دی

154

متدولوژی های اولویت بندی و مدیریت پروژه های بهبود

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و4 دی

155

تدوین اظهار نامه تعالی سازمانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و4 دی

156

رهبری و نقش آن در تعالی سازمانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و8 دی

157

مدیریت استراتژیک و نقش آن در تعالی سازمانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و8 دی

158

مدیریت عملکرد و نقش آن در تعالی سازمانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و8 دی

 

 

159

مدیریت منابع انسانی در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و8 دی

160

مدیریت زنجیره تامین در مدل EFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

7و8 دی

161

مدیریت مالی در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11دی

162

مدیریت دارایی های فیزیکی در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11دی

163

مدیریت تکنولوژی در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11دی

164

مدیریت اطلاعات در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11دی

165

مدیریت دانش در مدلEFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11دی

166

مدیریت بهبود فرایند ها در مدل EFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13دی

167

مدیریت ارتباط با مشتر در مدل EFQM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13دی

168

تشریح معیار های مدلEFQM-2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13دی

ردیف

cمدیریت استراتژیکc

169

سمینار هدف گذاری استراتژیک

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13دی

170

مدیریت وبرنامه ریزی استراتژیک

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15دی

171

جاری سازی استراتژی های با استفاده ازbsc

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15دی

172

ابزارهای تجزیه وتحلیل عوامل داخلی وخارجی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15دی

173

مدیریت تغییروتحول سازمانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15دی

174

مدیریت ریسک استراتژی ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

14و 15دی

175

ارزیابی عملکرد استراتژیک

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

17و 18دی

176

تدوین اثربخش طرح تجاریbusiness plan

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

17و 18دی

177

مدل های انتقال تکنولوژی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

17و 18دی

178

قراردادهای انتقال تکنولوژی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

17و 18دی

179

ممیزی و ارزیابی تکنولوژی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

17و 18دی

180

مدیریت دانش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20دی

181

سازمان های یادگیرنده

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20دی

182

نگهداری وتعمیرات بهره ور فراگیرTPM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20دی

183

قابلیت اطمینان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

19و 20دی

184

مهندسی ارزش VE

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22دی

185

نظام آراستگی محیط کارS5

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22دی

186

مدیریت ریسک عمومی مبتنی بر استانداردISO31000:2009

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

21و 22دی

cمدیریت منابع انسانیb

 

ردیف

نام دوره ها

 طول دوره ها

هزینه

زمانبندی

187

مديريت عملكرد

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

24و 25دی

188

مديريت عملكردوي‍ژه فعاليت هاي توليدي وصنعتي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

24و 25دی

189

مديريت عملكردوي‍ژه فعاليت هاي پژوهشي وتحقيقاتي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

24و 25دی

190

مديريت منابع انساني HRM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

24و 25دی

191

مديريت عملكرد ويژه فعاليت هاي ستادي وخدماتي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27دی

192

ارتقاء مهارت هاي رهبري

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27دی

193

مهارت های زندگی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27دی

194

اصول برقراری ارتباط موثر

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27دی

195

مديريت كار گروهي و تشكيل جلسات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

26و 27دی

196

آشنایی با متدولوژی 8D

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29دی

197

مدیریت زمان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29دی

198

مربی گری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29دی

199

ارزيابي وپرورش استعدادها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29دی

200

طراحي مدل شايستگي سازماني (شايسته سالاري)

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

28و 29دی

201

برنامه ريزي جانشيني-تشريح مباني ومفاهيم

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2بهمن

202

طراحي مدل ارزيابي وسنجش مهارت ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2بهمن

203

طراحي مدل تست مهارت هاي ذهني

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2بهمن

204

طراحي مدل تست مهارت هاي ادراكي وارتباطي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2بهمن

205

طراحي مدل تست مهارت هاي رهبري

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4بهمن

206

طراحي مدل تست مهارت هاي كار تيمي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4بهمن

 

 

 

207

طراحي مسير رشدشغلي كاركنان -كارراهه شغلي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4بهمن

208

مديريت خلاقيت- شناسايي نبوغ وبرنامه ريزي رشد

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4بهمن

209

كلينيك حل مسئله ونقش آن در مديريت ابهام در تصميم گيري ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6بهمن

210

مديريت حقوق ودستمزد

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6بهمن

211

مديريت كارگزيني وپرسنلي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6بهمن

212

مديريت فرهنگ سازماني

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

5و 6بهمن

213

باز خور360درجه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و 9بهمن

214

سمينار الگوهاي مديريت مشاركتي

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و 9بهمن

215

سمينار نظام پيشنهادات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و 9بهمن

216

ابزارهاي مديريت موثر آموزش مبتني براستانداردISO10015:1999

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و 9بهمن

217

متدولوژي جديد نياز سنجي آموزش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و 11بهمن

218

الگوهاي ارزيابي اثربخشي آموزش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و 11بهمن

 

cمدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایc

ردیف

عنوان دوره ها

طول دوره

هزینه

زمانبندی

219

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ohsas 18001:2007

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و 11بهمن

220

سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای مبتنی بر استاندارد ohsas 18001:2007  تحت اعتبار IRCA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و 11بهمن

 

221

کنترل عملیات ایمنی ،بهداشت حرفه ای و زیست محیطی در HSEوIMS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13بهمن

222

مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE – MS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13بهمن

223

سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE – MS

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13بهمن

224

مدیریت HSE  پیمانکاران –  ایمنی پروژه

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

12و 13بهمن

225

دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17بهمن

226

آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مبتنی بر استاندارد های ISO   15544:2000 و ISO 13702:1999

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17بهمن

227

تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک ،جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی RISK ASSESSMENT

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17بهمن

228

تکنیک ها و ابزارهای شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17777:2000

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

16و 17بهمن

229

مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19بهمن

ردیف

cتکنیک های مهندسی در مدیریتb

230

دوره جامع ابزار های نوین مهندسی کیفیت

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19بهمن

231

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19بهمن

232

کنترل آماری فرآیندSPC

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19بهمن

233

فرآیند تایید قطعه تولیدی ppap

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

18و 19بهمن

234

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24بهمن

235

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24بهمن

236

توسعه عملکرد کیفیت QFD

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24بهمن

237

تکنیک های حل مسئله problem solving

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24بهمن

238

طراحی آزمایش ها DOE

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

23و 24بهمن

239

خطا ناپذیر سازی   POKA   YOKE

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26بهمن

240

مدیریت سیستم های اندازه گیری و کالبیراسیون مبتنی بر استاندارد ISO  1001 2:2003

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26بهمن

241

ریشه یابی خطاها و محاسبه عدم قطعیت در اندازه گیری E.U.M

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26بهمن

242

بهبود مستمر فرآیند CIP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26بهمن

243

سطح نقص صفر ZERO DEFECT

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

25و 26بهمن

244

متدولوژی تهیه مدارک فنی تکوین محصول(SQA  – Survey plan)

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

245

فنون آماری و تحلیل داده ها مبتنی بر استاندارد ISO / TR 10017:2003

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

246

ابزار های هفتگانه آماری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

247

آمار  توصیفی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

248

آمار استنباطی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

249

آشنایی با آمار مهندسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

1و 2 اسفند

250

روش های نمونه گیری و بازرسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

251

آشنایی با نرم افزار های آماری Minitab __ spss__ statistica

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

252

اقتصاد مهندسی و ازریابی طرح ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

      

 

دیف

bمدیریت فروش و مشتریc

253

عنوان دوره ها

طول دوره

هزینه

زمانبندی

254

مدیریت استراتژیک بازاریابی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

255

بازاریابی و مدیریت بازار

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

256

برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثر بخش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

3و 4اسفند

257

بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

258

تکنیک های تله مارکتینگ

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

259

مدیریت فروش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

260

ساخت نام تجاریBrand Management

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

261

اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

262

توسعه مهارتهای فروش حرفه ای

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

263

روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

6و7 اسفند

264

مهندسی فروش و فروش های حضوری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

265

مدیریت شکایت مشتريان CSM بر اساس ISO 10002:2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

267

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

268

پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM  مبتنی بر استاندارد ISO10004:2004

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

 

 

 

269

مدیریت تحلیل داده ها مبتی بر استاندارد راهنمای ISO10017

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

270

روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

271

سمینار طرح تکریم ارباب رجوع

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

8و9 اسفند

272

حقوق اسناد تجاری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

273

حقوق قراردادها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

274

ابعاد حقوقی پیمان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

275

اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

276

اصول اداره جلسات مذاکره با طرفهای خارجی به زبان انگلیسی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

ردیف

cمدیریت خرید و تدارکاتb

278

عنوان دوره ها

طول دوره

هزینه

زمانبندی

279

مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

280

روش های علمی انتخاب بهینه و خرید ماشین آلات و تجهیزات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

10و11 اسفند

281

اصول و روشهای ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

282

برنامه ریزی و مدیریت خرید و تدارکات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

283

اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

284

مدیریت زنجیره تامین SCM

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

285

تشریح الزامات سیستم مدیریت امنیت در زنجیره تامین مبتنی بر استاندارد ISO 28001:2007

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

 

286

اصول کارپردازی عمومی و تخصصی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

287

اصول طراحی و تهیه در خواست پیشنهاد RFP

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

13و14 اسفند

288

اصول انبار داری و مدیریت انبار

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

289

کدینگ کالا

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

290

اینکوترمز 2010

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

291

اصول و مبانی مدیریت نگهداری و تعمیرات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

292

مدیریت دارایی های فیزیکی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

ردیف

bمدیریت دانشc

293

اصول کلیدی برای شرکت های دانش بنیان

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

294

اندازه گیری بازگشت سرمایه و سود حاصل از مدیریت دانش

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

15و16 اسفند

295

تعاملات میان مدیریت دانش و فناوری های اطلاعاتی

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

296

تکنیک های اکتساب دانش به همراه آموزش اصول تجربه نگاری

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

297

نقشه راه آینده مدیریت دانش، برنامه ریزی استراتژیک

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

298

مدیریت ثروت، مدیریت سرمایه گذاری کاربردی در ایران

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

299

مدلسازی مالی در اکسل

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

300

مدیریت ادعا، اصولClaim وحل و فصل اختلافات

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

301

آیین ها و قوانین مقررات مناقصه ها

2روزکامل 16 ساعت

1.500.000 تومان

20و 21 اسفند

گروه مدیریت کیفیت