درباره اکسیر دانش نوین ایرانیان

ما براین باوریم که توانمندسازی مدیران می بایست براساس نیازهای روز جامعه تعریف شود و اثر بخشی در اجرای آموزش منوط به مداومت در استفاده از مهارتها میباشد . ما درگروه اکسیردانش موفقیت خود را مرهون انتقال موفقیت آمیز مفاهیم به فراگیران میدانیم و امیدواریم تا شیوههای نوین آموزشی ما بتواند راهگشای مشکالت سازمان ها باشد

چشم انداز شرکت اکسیردانش

بزرگترین و موفق ترین شرکت آموزشی و مشاوره ای از نظر قابلیتهای راهبردی، سرمایههای انسانی،مدیریت منابع،فرآیند هاورضایت ذینفعان با قابلیت های رقابتی در سطح ملی و پاسخگویی به نیازهای ذینفعان و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه روز افزون خدمات ، منطبق با آخرین و به روزترین استانداردها درکالس جهانی.

اهداف اکسیر دانش نوین ایرانیان

ارائه خدمات آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی در هر سطح و با بالاترین کیفیت اثربخشی و گسترده ترین تنوع موضوعات تخصصی و ایجادسازمانی مبتنی بر فطرت انسانی با موقعیت رهبری حوزه خدمات آموزشی ومشاوره ای باکیفیت کالس جهانی درراستای تحقق سود آور بلند مدت در فعالیت های صنعتی ، تجاری و خدماتی از طریق رقابت و کسب رضایت مشتری

خدمات اکسیر دانش

  • ارائه دوره ها وسمینارهای درون سازمانی وبرون سازمانی
  • ارائه دوره های آموزشی به صورت غیر حضوری (آموزش الکترونیک)
  • ارائه طرح توسعه فرهنگ کتاب خوانی به همراه پشتیبانی و آزمون
  • اجرای طرح ها و پروژه های نیاز سنجی آموزشی وارزیابی اثربخش
  • ارائه گواهی نامه معتبر

برخی از مشتریان